ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
menu
Φωτογραφίες
Μέλη
 
  ΜΕΛΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν αυτοί που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ανεξάρτητα από το φύλο τους.

Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν αυτοί που κατάγονται από την περιφέρεια του Δήμου Πρέβεζας και διαμένουν μόνιμα στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής, οι σύζυγοι αυτών ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής των καθώς και τα τέκνα αυτών.

Καταγόμενοι από τον Δήμο Πρέβεζας θεωρούνται μόνον:

α. Αυτοί που γεννήθηκαν και είναι γραμμένοι στο Δήμο της Πρέβεζας.

β. Αυτοί που δεν γεννήθηκαν αλλά είναι γραμμένοι στο Δήμο της Πρέβεζας, που έχουν ζήσει όμως στην περιφέρεια του Δήμου το λιγότερο 15 χρόνια.

γ. Αυτοί που γεννήθηκαν αλλά δεν είναι γραμμένοι στο Δήμο της Πρέβεζας που έχουν ζήσει όμως στην περιφέρεια του Δήμου το λιγότερο 15 χρόνια.

δ. Αυτοί που δεν γεννήθηκα, ούτε είναι γραμμένοι στο Δήμο της Πρέβεζας, που έχουν ζήσει όμως στην περιφέρεια του Δήμου το λιγότερο 20 χρόνια.

Σαν διαμένοντες στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής θεωρούνται όσοι έχουν μόνιμη ή αναγκαία κατοικία στην περιοχή αυτή. Αναγκαία κατοικία θεωρούνται - ενδεικτικά - ότι έχουν οι Δημόσιοι υπάλληλοι και οι φοιτητές των διαφόρων Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών, των κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και άλλων ισοτίμων Σχολών που έχουν την έδρα τους στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Αυτοί που είναι μέλη άλλης Αδελφότητας του αυτού Νομού Πρεβέζης δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Σωματείου.

Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος της Αδελφότητας πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να ζητάει την εγγραφή του στο μητρώο των τακτικών μελών και να δηλώνει: α) την πραγματική διεύθυνση της κατοικίας του, β) ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, γ) ότι αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη, όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, δ) ότι κατάγεται από το Δήμο Πρέβεζας και συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 και ε) ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα ή ατιμωτικό αδίκημα σε φυλάκιση πάνω από 2 μήνες.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση 2 τακτικών μελών του Σωματείου, που θα βεβαιώνουν την ακρίβεια των δηλώσεών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ερευνήσει την τυπική και ουσιαστική βασιμότητα της αίτησης του υποψηφίου, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει και συμπληρωματικές πληροφορίες, την κάνει δεκτή και με απόφασή του που πρέπει να παρθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούνται στο Μητρώο των τακτικών μελών της Αδελφότητας, διαφορετικά απορρίπτει την αίτηση.

Αν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, μπορεί το υποψήφιο μέλος να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει οριστικά για την παραδοχή ή μή του αιτούντος στον μέλους της Αδελφότητας, με απόλυτη πλειοψηφία του ημίσεος πλέον ενός.

Τα εγγραφόμενα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου πριν περάσουν 10 μέρες από την εγγραφή τους. Επίσης δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα πριν περάσει τρίμηνο από την ίδια ημερομηνία.

 
 
 
ΑΡΧΙΚΗ   l   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   l   ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ   l   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ   l   ΧΡΗΣΙΜΑ
                        Πολιτιστικός Σύλλογος Πρεβεζάνων Αθήνας | έτος ιδρύσεως 1979, Πρεβεζάνοι, Πρέβεζα
Ιστορικό Διοικητικό Συμβούλιο Μέλη Χορηγοί Δραστηριότητες Εφημερίδα Ανακοινώσεις Επικοινωνία